E-poster Oturumları

PLAZMA-1
Oturum Başkanları: Orhan Gürsel (Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara), Didem Atay (Acıbadem Hastanesi, İstanbul)
Ref No Bildiri Başlığı Sunum Yapacak Kişi
64

Allogeneik Kök Hücre Nakil Hastalarında Hazırlık Rejiminde Kullanılan Siklofosfamid Ve Mesna’nın Prognoza Etkisi

Aslıhan Tokgöz
61

Çocuk Hematoloji Polikliniğimizde Takip Edilen Glanzman Trombastenisi Tanılı Hastalarda, Mutasyon Analizi Ve Klinik Değerlendirme

Eyüp Yürektürk
168

Juvenil Sistemik Lupus Eritematozuslu Çocuklarda Hastalık Takibinde Ya Da Teşhisinde Sitopeni Olan Ve Olmayanlar Arasında Hemafagositik Lenfohistiyositoz Mutasyonları Varlığının İncelenmesi

Emre Gök
130 Febril Nötropenili Çocuk Lösemi Hastalarında Saptanan Elektrolit Bozukluklarının Sıklığı ve Klinik Gidişe Etkisi Şebnem Yılmaz
171

Talasemi Majör Hastalarında Over Rezervinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi

Esin Özcan
179

Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Yakınma Tipinin Klinik Ve Laboratuvar Bulgular İle İlişkisi

Melek Erdem
203

Pediyatrik Hemato-Onkolojik Malinite Veya Aplastik Anemi Tanılı Hastalarda Nadir Mantar İnfeksiyonları: Çok Merkezli Deneyim Sonuçları

Deniz Tuğcu
46

Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Alan Çocuklarda Akut Toksisite, Genel Ve Olaysız Sağkalımın Değerlendirilmesi

Ali Ayçiçek
151 Talasemi Majorlu Pediatrik Hastalarda Karaciğer Sertliğinin Shear‑Wave Elastography Tekniği İle Değerlendirilmesi Ve Manyetik Rezonans Görüntüleme T2* Değerleriyle Karşılaştırılması Zeliha Güzelküçük
104

Talasemi Major Tanılı Olguların Endokrin Bozukluklarının Değerlendirilmesi

Sultan Okur Acar
PLAZMA-2
Oturum Başkanları: Ekrem Ünal (Ekrem Ünal, Kayseri), Dilek Gürlek Gökçebay (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Ankara)
Ref No Bildiri Başlığı Sunum Yapacak Kişi
133 Minör Cerrahi Girişimlerde Kanamanın Öngörülmesinde Kanama Skorunun Tanısal Değeri Ayşe Çakıl Güzin
48

İmmün Trombositopenik Purpura Patogenezinde ve Tedavisinde Fcγrııb’nin Rolü

Sedat Adar
124

Konjenital Nötropeni Tanısı ile İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Esra Pekpak
30

Kemoterapiye Bağlı Karaciğer Hasarında N-Asetilsistein Kullanımı

Nilgün Eroğlu
22

Çocukluk Çağı Akut Lösemilerinin Tanı Sırasında B12, Folik Asid ve Ferritin Düzeyleri

Yeter Düzenli Kar
10

İnfantil Hemanjiomların Tedavisinde Topikal Beta-Blokerlerin Etkinliği

Gökçe Pınar Reis
154

Primer İmmün Yetmezlik Tanılı Pediatrik Hastalarda Αβ T Hücre Deplesyonu ile Yapılan Haploidentik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi

Didem Atay
126

Ekstremite Yerleşimli Vasküler Anomalili Hastalarımız

Burcu Kılınç
115

Selçuk Üniversitesi Çocuk Onkoloji Servisinde Febril Nötropeni Tanısyla Takip Edilen Hastalarda Solunum Yolu Paneli İncelemesi

Buket Kara
195

Hiperlökositoz ile Başvuran Pediatrik Hastalarda Terapotik Lökoaferez Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi

Ayse Nur Akınel
PLAZMA-3
Oturum Başkanları: Ebru Keskin (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta), Suar Çakı Kılıç (Ümraniye EAH, İstanbul)
Ref No Bildiri Başlığı Sunum Yapacak Kişi
88 Konjenital Nötropenili Çocuk Hastalarda Enfeksiyonların izlemi: 2000-2018 Dr. Behçet Uz Deneyimi Işık Odaman Al
18

Daha Önceden Sağlıklı Çocuklarda Saptanan Nötropenilerde Klinik Sonuçlar Ve Ciddi Bakteriyel Enfeksiyon Sıklığı

Esra Arslantaş
45

Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuk Hastalarımızda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi

Rejin Kebudi
33

Erıtropoetın Reseptör Mutasyonuna Bağlı Konjenıtal Erıtrosıtozu Olan Ailenin Klinik Özellikleri: Çocuklarda Ve Adolesanlarda Düzenli Flebotomi Gerekir mi?

Nazan Sarper
23 Demir Eksikliği Olan Ergenlerde Benlik Saygısının Değerlendirilmesi: Kontrollü Bir Çalışma Sultan Aydın Köker
127 Lösemi ve Kemik İliği Nakli Yapılan Olgularda Santral Sinir Sistemi Fungal İnfeksiyonları: Çok Merkezli Son Veriler Serap Karaman
196 ATGAM ve Siklosporin Tedavisi Alan Aplastik Anemi Hastalarımızın Kısa Dönem Sonuçları Gülen Tüysüz Kintrup
53 Primer İmmun Yetmezlik Zemininde Malignite Gelişimi: Tek Merkez Deneyimi Hüseyin Tokgöz
208 Kan Ürünlerindeki İsraf Oranı ve Nedenlerinin Değerlendirilmesi Neryal Tahta
20

Sekonder Hemofagositozların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi

Gökçe Pınar Reis