Sözlü Sunu Oturumları

Oturum Başkanları: Ünsal Özgen (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun), Melike Sezgin Evim (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
B Salonu
Bildiri Başlığı Sunum Yapacak Kişi

Bakü Talasemi Merkezinde Orak Hücre Anemisi Ve S/Beta Talasemili Hastalarımızın İzlemi: 10 Yıllık Deneyimimiz

Sevil Celilova

Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Dinamik Tiyol-Disülfit Dengesinin Ve Demir Tedavisinin Bu Denge Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Ahmet Koç

Hemoglobinopati Kontrol Programı Etkileri: 0-2 Yaş Talasemi Majör Tanılı Hasta Ailelerinin Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Gizem Zengin Ersoy

Herediter Sferositoz Tanısı İle İzlenen Çocuklarda Eritrosit Membran Proteinlerinin Elısa Yöntemi İle Saptanması

Yusuf Ziya Aral

Talasemi Major Hastalarında Selenoproteinlerin Tiroid Fonksiyonları İle İlişkisi

Günel Talibova
Transfüzyon Bağımlı Olmayan Talasemilerde Transfüzyon ve Şelasyon Durumu; Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobinopati Alt Çalışma Grubu Sonuçları Ali Fettah
Ülkemizde İzlenen Orak Hücre-Beta Talasemi Olgularının Çok Merkezli Değerlendirilmesi: TPHD Hemoglobinopati Çalışma Grubu Sonuçları Tuğba Belgemen Özer
Oturum Başkanları: Emel Özyürek (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul), Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
C Salonu
Bildiri Başlığı Sunum Yapacak Kişi

Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Minimal Kalıntı Hastalık Tetkiki: Üç Merkez Deneyimi

Hale Ören

Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Almış Çocuklarda Tedavi Sonrası Ortaya Çıkan Endokrin Komplikasyonların Değerlendirilmesi

Simge Çınar Özel

Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuk Hastalarda Üç Ayrı Protokolün Uzun Dönem Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi

Sema Aylan Gelen

Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Bfm-All Tedavi Sonuçları

Adalet Meral Güneş

Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda İdame Tedavi Öncesi Bfm-95 Protokolündeki Gecikmelerin Nedenleri Ve Prognoza Etkisi: İki Merkez Deneyimi

Zühre Kaya

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemisinin All-Ic Bfm 2009 Kemoterapi Protokolü İle Tedavisi :Tek Merkez Sonuçları

Melek Işık
Relaps ve Primer Refrakter Lösemi Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi: 15 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Zeliha Güzelküçük
Oturum Başkanları: Musa Karakükçü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Gülsun Karasu (Medical Park Hastanesi, Antalya)
D Salonu
Bildiri Başlığı Sunum Yapacak Kişi

Hematopoietik Kök Hücre Nakli için Toplanan Kemik İliği Ürünlerinde Sayılan Cd34 Pozitif Hücreler İçindeki Genç Hemtogon Miktarı Önemli mi?

Özlem Arman Bilir

Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli (KHN) Hastalarında, Akut Grade IV Cilt Graft Versus Host Hastalığı (Gvhh) Lezyonlarının Tedavisinde Allojeneik (3. Parti) Mezenkimal Kök Hücre (MKH) Yüklenmiş Fibrin Yama (Biyoderi) Kullanımı

Arzu Akçay

Relaps/Refrakter Nöroblastomda Gd2 Spesifik Car Nk92 ile Tedavi Denemesi:İki Olgu Sunumu

Ayşe Burcu Akıncı

Bfm All Protokolleri ile Tedavi Edilen All’li Çocuklarda Tedavi Sırasında Görülen Gastointestinal Yan Etkiler

Melike Sezgin evim
Pediatrik Pre-B Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarının ve Sağlıklı Vericilerin Mezenkimal Stromal Hücrelerinin Transkriptom Analizi Tuba Özdemir Sancı
Çocuklarda Hemadsorbsiyon Uygulaması Sitokin Fırtınasını Dindirebilir mi? Esra Şevketoğlu
İnflamatuar Sitokinlerin Febril Nötropenik Kanserli Çocuklarda Bakteriyemi Gelişimini Tespit Etmedeki Etkinliği Neryal Tahta
Oturum Başkanları: Can Balkan (Ege Üniversitesi, İzmir), Ali Ayçiçek (İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman EAH, İstanbul)
E Salonu
Bildiri Başlığı Sunum Yapacak Kişi

Maligniteli Çocuk Hastalar ile Uğraşırken Sağlıklı Kardeşlerini Unutuyor muyuz?

Özge Kaya

İşitme Engelli Okullarda Okuyan Makrotrombosit Saptanan Çocuklarda Myh-9 Gen Mutasyon Taraması

Emre Taşdemir

Sekonder Eritrositozda Tromboprofilaksi Gerekli mi?

Nilgün Eroğlu

Yenidoğanlarda Hiperbilirubinemi ve Fototerapinin Apoptotik, Endotel-Kaynaklı, Trombosit-Kaynaklı Ve Doku Faktörü Pozitif Mikropartiküller Üzerine Etkisi

Hale Ören

Demir Eksikliği Anemisi Nedeni ile Parenteral Demir Tedavisi Alan Olguların Değerlendirilmesi

Elif Güler Kazancı

Talasemili Hastaların Kardiyak Fonksiyonunun Doppler Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi

Sultan Aydın Köker

İnfantil Hemanjiyomalı Hastalarda Serum GLUT1, IGF-2, VEGF, FGF 1 ve Anjiyopoietin2’nin Değerlendirilmesi

Sultan Aydın Köker